Photo Tour
2200 White Stallion Road, Thousand Oaks, CA 91361